ورود به سیستم :      
گروه مرجع فناوران

در اين پروژه فناور به فرد اطلاق مي‌شود که دانش علمي و مهارت‌هاي خود را براي تولید کالاهای حاصل از حوزه علمی مورد بحث در این هم‌اندیشی به کار می‌گیرد.

گروه مرجع سياستگذاران

در اين پروژه سياستگذار، فردي است که در بالاترين سطح مديريتي يک سازمان دولتي يا خصوصي یا نهادهای تصمیم‌ساز نظیر مجلس و وزارت‌خانه‌ها در حال فعاليت است و با حوزه علمی مورد بحث در هم‌اندیشی آشنا است.

گروه مرجع خدمت دهندگان

در اين پروژه خدمت دهنده فردي است که در زمینه ارائه خدمات حاصل شده از حوزه مورد بحث در این هم‌اندیشی فعالیت می‌کند.

گروه مرجع دانشوران

در اين پروژه دانشور به صاحب نظران حوزه علمی مورد بحث در این هم‌اندیشی اطلاق میشود که به مبانی فناوري اطلاعات آشنا باشد و درک مناسبی از روند توسعه حوزه علمی مورد بحث و ابزارها و جنبه‌های جدید آن دارد.

معرفی کارگروه‌ها


کمیته های مرتبط با پروژه/ کنفرانس:


کمیته سیاست‌گذاری پروژه:
دکتر وحید احمدی (معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
مهندس نصرا... جهانگرد (معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران)
دکتر امیرحسین دوایی‌مرکزی (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران)
دکتر علی معینی (مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
دکتر هادی‌شهریار شاه‌حسینی (مدیر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه علم و صنعت ایران)

كمیته راهبری پروژه:
دکتر هادی‌شهریار شاه‌حسینی (دانشگاه علم و صنعت ایران)
دکتر علی معینی (دانشگاه تهران)
دکتر غلامعلی منتظر (دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر مجید نادری (دانشگاه علم و صنعت ایران)

رئیس افتخاری کنفرانس:
دکتر محمدعلی برخورداری (رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران)

مدیر پروژه و دبیر کنفرانس:
دكتر هادی‌شهریار شاه‌حسینی
مدیر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌الملل دانشگاه علم و صنعت ایران

کمیته علمی کنفرانس:
دکتر هادی‌شهریار شاه‌حسینی (دانشگاه علم و صنعت ایران)
دکتر غلامعلی منتظر (دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر مجید نادری (دانشگاه علم و صنعت ایران)
دکتر علیرضا هاشمی گلپایگانی (دانشگاه امیرکبیر)
دکتر سیدامید فاطمی (دانشگاه تهران)
دکتر امیرحسین دوایی‌مرکزی (دانشگاه علم و صنعت ایران)
دکتر محمد فتحیان (دانشگاه علم و صنعت ایران)
دکتر یونس شکرخواه (دانشگاه تهران)
دکتر ابراهیم طلایی (دانشگاه تربیت مدرس)

کمیته اجرایی کنفرانس:
مهندس امیرحسین جعفری (دانشگاه علم و صنعت ایران)
مهندس مرتضی ملاجعفری (دانشگاه علم و صنعت ایران)
مهندس فرهاد یوسفی (دانشگاه علم و صنعت ایران)
مهندس فرزانه شاملو (دانشگاه علم و صنعت ایران)
مهندس سیدمهدی محتوی‌پور (دانشگاه علم و صنعت ایران)
مهندس سحر نیکبخت‌عالی (دانشگاه علم و صنعت ایران)


Copyright © 2014 e-science-net.iust.ac.ir. All rights reserved
Contact Us: e-science-net@iust.ac.ir

Designed by Moshtaf